Log in or register to save completed lessons.

Level 1

Intro to the Turkish Alphabet

Turkish letters
Audio samples

Survival vocab and travel guide for your first visit to Turkey

Basic pronunciation
Survival words & phrases
Cultural guidelines

Level 2

Comprehensive Pronunciation Guide

Pronunciation guide
Pronunciation exceptions

Vowel harmony

-lar
I-type vowel harmony
E-type vowel harmony
Exceptions

Adding word endings

Agglutination

Pronouns

ben, sen, o, biz, siz, onlar
bu, şu, o

Level 3

Professions

-cı
Other uses for -cı besides professions

Noun possession

-(n)ın/in/un/ün
-(s)ı/i/u/ü
benim, senin, onun

To be or not to be

-yım/yız/sın/sınız/lar
değil
Changing ç/p/t/k to c/b/d/ğ

The compound noun ending

-(s)ı
Exceptions

Beginner commands

-(no ending)/-ın
Singular and plural
Pronouns with commands
Handling irregular verbs

Yes or no questions

mı/mıyım/mıyız/mısın(ız)/-lar mı
Emphasis in questions

Level 4

Existence

Var/yok
Var mı? Yok mu?
Using "yok" to mean "no"

Continuous present tense

-ıyor
Handling irregular verbs
Asking yes or no questions

Locative case: at, in, and on

-da
nerede?
burada, şurada, orada

Level 5

Past tense copula: how to say “was”

idi
-(y)dı
vardı, yoktu
değildi

With / By / And

ile
-(y)la
Using ile with pronouns
Using "neyle" and "kiminle"

Accusative case: the direct object ending

-(y)ı
When to use it
burayı, şurayı, orayı, nereyi
bunu, şunu, onu

Negative verbs

-mıyor
-mıyor musun?
-mamak

Dative case: to, toward

-(y)a
Using -(y)a with pronouns
nereye, buraya, şuraya, oraya

Ablative case: “from” in Turkish

-dan/den/tan/ten
bundan, şundan, ondan

Level 6

Expressing need using “ihtiyaç”

-a ihtiyaç var/yok
-a ihtiyacım var/yok

Was doing

-ıyordu
Using -ıyordu to mean "almost"

Should, must, need to

-malı
-mamalı (negative)
Questions with -malı

Expressing need using “lazım”

lazım
-mak lazım

For, to

için
için değil
-mak için

Past tense verbs

-dı/di/du/dü or -tı/ti/tu/tü
Asking yes or no questions

Future tense

-acak/ecek
Handling irregular verbs
Asking yes or no questions
Pronouncing -acak/ecek

Beginner ‑mış/miş/müş/muş grammar forms

-mış

Simple Present Tense or Aorist

-ar/ır/r
12 uses of the aorist

Level 7

After

bundan sonra
ondan sonra
-dan sonra
-dıktan sonra

Using “ki” to say “that”

ki
Introducing quotations
Using "ki" in expressions, exclamations, and parenthetical comments

Without, before

-madan
-madan önce
"Without," "before," and other uses

Passive and reflexive verbs

-(ı)n
-(ı)l
Exceptions

The “N buffer”: compound nouns with case markings

-sını, -sına, -sında, -sından
The n buffer with pronouns, location words

Relative clauses using -an/en/yan/yen

-an/en/yan/yen
Handling irregular verbs
Relative clauses in place of nouns

Beginner conditionals: how to say, “if…”

ise and -(y)sa/se
değilse
varsa, yoksa
-arsa, -mazsa

Ability, permission and possibility

-abilir
-amaz
-mayabilir

Adding “quick” or “easy” connotations to verbs

-ıver
-ıverdi

7 rules for using “insan” versus “kişi”

Vocab: "insan," "kişi"

Beginner “kendi” forms

Using kendi with nouns
Using kendi with verbs

3 rules for using “bazı”

Bazı

Continuation of a verb

-ıp durmak
-akalmak
-ıp kalmak
-a dur

Level 8

Using the suffix ‑ki

dünkü, bugünkü, yarınki
benimki, seninki, onunki
‑daki, ‑sındaki
‑kini, ‑kine, ‑kinde, ‑kinden, ‑kinin

Relative clauses using ‑dık

‑dığım, ‑dığın, ‑dığı
‑dığımız, ‑dığınız, ‑dıkları
-dığını, -dığına, -dığından
-dığının

Marking quotations using “diye”

diye
Direct quotations
Sounds and animal noises
Introductions

Expressing need using “gerek”

gerek, gerekli, gereksiz
gerekiyor
gerek yok

Talking about alternatives

-maktansa
-mak varken
-mak yerine

Intermediate “kendi” forms

Kendi as a noun
Kendi kendi as a noun
Kendi kendi with verbs

Continuation of a verb

-agelmek

Whether this or that

Gerek...gerekse

Level 9

Since, because of

-dığı için

Advanced “değil” forms

-mış değil
-ıyor değil
-acak değil

It depends on

-masına bağlı
-dığına bağlı
-acağına bağlı
-a bağlı

As much as

-dığınca
-abildiğince
-dığı kadar
-abildiği kadar

Breaking and forming habits

-ar olmak
-maz olmak

Have done

-mış olacak
-mış olacaktı
-mış olmak
-mış olur

Expressing desire

-ası
-ası geldi
-ası geliyor
-ası var

About to

-acak oldu
-acak oluyor
-acak olsa
-acak olsaydı

To be doing

-ıyor olacak
-ıyor olmalı
-ıyor olmalıydı
-ıyor olsaydı

Level 10

Feelings and appearances

-acak gibi oldu
-ar gibi oldu
-ıyor gibi oldu
-mış gibi oldu